27

Тут говорят!
Авторизация
Список форумов
Войти через акаунт
 

Грицанов Александ Алексеевич
Подписаться/отписаться на тему (функция доступна только для зарегистрированных пользователей) Любимая тема (вкл/выкл) []

Страницы: 1  2  3   из  3
Добавление сообщений к этой теме для незарегистрированных пользователей невозможно
Тему смотрит 1 незарегистрированный пользователь
Модераторы
Рейтинг темы:   (3745 просмотров)
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Logoinkvisitor (03.10.03 18:27) писал(a):
Так, гэта праўда. Гэта тычыцца і тако, што за думка выказана Вамі тут і зараз.Усе, што робяць людзі -- штучна. І вершы, і думкі таксама. І яны могуць быць добрымі і дрэннымі.

Магчыма, я не зусім дакладна падабрала слова "штучна" - хутчэй "псэўда".Вынікі дзейнасьці людзей меняюць, безумоўна, свет..."Псэўда"-вынікі становяцца заменяльнікамі:здаецца ёсць, а насам рэч -лухта.Так і працы, нашых мысляроў.Пакуль з зоны "псэўда " ім не ўдаецца выйсці.Імітацыя дзейнасці - горш за бяздзеяньне.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

samotnica (04.10.03 13:53) писал(a):
Магчыма, я не зусім дакладна падабрала слова "штучна" - хутчэй "псэўда".Вынікі дзейнасьці людзей меняюць, безумоўна, свет..."Псэўда"-вынікі становяцца заменяльнікамі:здаецца ёсць, а насам рэч -лухта.Так і працы, нашых мысляроў.Пакуль з зоны "псэўда " ім не ўдаецца выйсці.Імітацыя дзейнасці - горш за бяздзеяньне.

І тут Вы маеце рацыю. Не валодаючы матэрыялам Вы деманструеце псеўда-разважаньне.Прасьцей кажучы, Вы мяркуеце пра тое, у чым разбіраецеся, як вядомая хатняя жівела ў субтрапічнай садавіне.Але ж, са звыклым для псеўда-інтэлектуалаў імпэтам. Філязофія ў Беларусі ўжо есць! Глядзіце навокал адкрытымі вачыма. А то ўсе прасьпіце. Тэмпы разьвіцця і зменаў у наш час хуткія, а ў Беларусі дык надзвычай. І гэта толькі пачатак.Дарэчы. Давайце скончым нашу безглуздую спрэчку. Форум не пра тое. СВАБОДУ АЛЯКСАНДРУ ГРЫЦАНАВУ!

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Logoinkvisitor (03.10.03 19:01) писал(a):
Гэты форум не пра густы. А пра тое, што засадзілі ў пастарунак чалавека, які б ен ня быў. І зроблена гэта з парушэньнем заканадаўства, правоў чалавека, працэсуальных нормаў.А Вы перайшлі ў аффтопік, і я пацягнуўся за Вамі. Гэта і не выпадкова, бо Грыцанаў асоба заметная, публічная і вібітная ва ўсіх адносінах.І гэтай безглуздасьцю (якая мне падаецца яшчэ і амаральнай)
Захапляйцесь і надалей сваім Грыцанавым! Аб густах не спрачаюцца!Мне надакучыла размова з вамі.Бывайце здаровы, жывіце багата...
Вы мяне проста раззлавалі.Вам надакучыла, а мне абрыдла такая пазыцыя як Ваша. Яна цалкам бездумная. Яна дазваляе злачынства сучаснага рэжіма.

Па-чалавеччы,Грыцанава, як і любога іншага, шкада.Але офтопік вы самі зрабілі, размесціўшы свой першы посцінг ў раздзеле "Літаратура", таму , прабачце офтопікам з'яўляюцца правы чалавека, еtc.,а абмяркаваньне "История философии: Энциклопедия." — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. — 1376 с. — (Мир энциклопедий). гэта якраз па тэме...З беларускага ў кніге:"С.В. Силков БЫКОВ Василь (р. в 1924) — белорусский писа­тель, общественный деятель. БЫКОВ Василь (р. в 1924) — белорусский писа­тель, общественный деятель. Участник Великой Оте­чественной войны. На фронте с 1943. Дважды ранен. Однажды родители были извещены о его гибели. Вое­вал в Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Авст­рии; старший лейтенант, командир артиллерийского взвода. Народный писатель Беларуси (1980). Герой Со­циалистического Труда (1984). Лауреат Ленинской (1986) и Государственной (1974) премий СССР, лауре­ат Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1978). Депутат Верховного Совета БССР (1978— 1989), Верховного Совета СССР (1989—1991). Прези­дент объединения белорусов мира "Бацькаушчына" (1990—1993). Основные художественные произведе­ния: повести "Мертвым не больно", "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Дожить до рассвета", "Волчья стая", "Обелиск", "Сотников", "Знак беды", "На рас­свете" и др. Произведения Б. переведены более чем на 50 языков мира. Тема человека на войне — главная для творчества Б.: военный героизм (в трактовке Б. — не более чем часть, и не самая значительная) большой войны, ее мученики и ее неограниченный беспредель­ный трагизм. На раннем этапе творчества Б. относят к представителям так называемой "лейтенантской про­зы", среди которых самыми заметными фигурами вы­ступали Г. Бакланов, Ю. Бондарев, А. Воробьев, В. Не­красов и др. По признанию самого Б., воздействие рос­сийской прозы было довольно сильным и продуктив­ным, но кратковременным. Уже в собственных парти­занских сюжетах Б. работал вполне самостоятельно и,по признанию российских критиков, сам стал влиять на определенную часть российской военной прозы. В творчестве Б. историческая правда выходила далеко за рамки традиционного оптимистического реализма со­ветской литературы. (Для иллюстрации иногда Б. ссы­лался на позицию Камю, который считал, что с комму­низмом можно было или сражаться, или сотрудничать.) Мир, считает Б., едва ли может быть спасенным красо­той, она сама всегда требует спасения, но оборона кра­соты на земле и на небе всегда была святым делом. От­каз от такой обороны, позиция "над схваткой" обрека­ет художника на поражение, а культуру — на вырожде­ние. Высокохудожественная многомерная реконструк­ция человеческих ситуаций Выбора характерна для произведений Б.: экзистенциального выбора в услови­ях тотального воздействия внешних сил, стремящихся превратить человека в объект. По мысли Б., проявле­ния подобной "стихии" не избирательны, но олицетво­ряющие ее силы предъявляют свои особые требования к каждой отдельно взятой личности. Персонажи Б. су­ществуют в предельно экстремальных ситуациях, предполагающих актуализацию и самоактуализацию человека одновременно на границе и за пределами воз­можного — и именно в таких бытийных рамках оказы­ваются востребованными действительные духовно-нравственные горизонты личности. Герои Б. обнару­живают свою подлинную экзистенцию как в погранич­ных, так и в бифуркационных ситуациях, предполага­ющих поведенческие альтерантивы между истинным (подлинным) бытием и превращенными формами су­ществования. Так, в "Сотникове" обречены на гибель были все, но предложение об измене особенно настой­чиво предлагалось лишь одному из них — Рыбаку, же­лавшему выжить любой ценой. Даже ценой Греха. По версии Б., нравственный груз в итоге оказывается на­столько тяжелым, что Рыбаку не удается даже очищаю­щее самоубийство. В "Знаке беды" Б. формулирует и разворачивает одну из центральных проблем экзистен­циалистски-ориентированной литературы: о границах возможного компромисса для "повседневного" "ма­ленького человека". В этом контексте, по мысли Б., са­ма жизнь хуторян Степаниды и Петрака была ничем иным, как бесконечным компромиссом. К этому их вы­нуждала изначальная бедность, данная впоследствии большевистской властью надежда на лучшую жизнь и, наконец, угроза пожизненного и бессловесного рабст­ва, животного существования с малыми шансами вы­жить при гитлеровском "новом порядке". Возможность компромисса тем самым оказалась исчерпана. Выбор исчез, ибо любой жизненный сценарий нес с собой смерть. Размышляя о вопросах философии истории, Б. подчеркивает то, что ее уроки сами по себе на самом деле ничему не учат. Но это означает еще и то, что вся­кий раз после крушения люди обязательно и неизбыв­но начинают все сначала. Они займутся этим, по мне­нию Б., даже после любого "конца истории". Философ­ский пафос произведений Б. позволяет судить о нем как о достойном представителе литературы европей­ского экзистенциализма в его белорусской версии, осо­бенно созвучной творчеству Унамуно и Камю."стр.138-139.Агудовіча ў Слоўніку няма,у Бабкова невялікі артыкул,пра Абушэнку я лепей прамаўчу(артыкулаў шмат), бо аднойчы давялось прысутнічаць з праверкай на адным яго занятку...Мне абрыдла такая пазыцыя як Ваша. Яна цалкам бездумная. Яна дазваляе злачынства сучаснага рэжіма. займусь плагіятам. я на вашам баку.Але не я шчыравала на лукашэнкаўскам тэлебачаньні. Вы ўжо пра гэта забыліся. Прабачьце, не вам казаць абвінаваўчыя словы!
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

samotnica (04.10.03 14:27) писал(a):
Па-чалавеччы,Грыцанава, як і любога іншага, шкада.Але офтопік вы самі зрабілі, размесціўшы свой першы посцінг ў раздзеле "Літаратура", таму , прабачце офтопікам з'яўляюцца правы чалавека, еtc.,а абмяркаваньне "История философии: Энциклопедия." — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. — 1376 с. — (Мир энциклопедий). гэта якраз па тэме...З беларускага ў кніге:"С.В. Силков БЫКОВ Василь (р. в 1924) — белорусский писа­тель, общественный деятель. БЫКОВ Василь (р. в 1924) — белорусский писа­тель, общественный деятель. Участник Великой Оте­чественной войны. На фронте с 1943. Дважды...стр.138-139.Агудовіча ў Слоўніку няма,у Бабкова невялікі артыкул,пра Абушэнку я лепей прамаўчу(артыкулаў шмат), бо аднойчы давялось прысутнічаць з праверкай на адным яго занятку...Мне абрыдла такая пазыцыя як Ваша. Яна цалкам бездумная. Яна дазваляе злачынства сучаснага рэжіма. займусь плагіятам. я на вашам баку.Але не я шчыравала на лукашэнкаўскам тэлебачаньні. Вы ўжо пра гэта забыліся. Прабачьце, не вам казаць абвінаваўчыя словы!

Так, так, так. Пачалося. Каб нас гэта не завяло далека, давайце ўсе па асобку.0. Пра змяшчэньне тэмы ў гэтым раздзеле --памылка.1. Пра топик (Грыцанаў) асобна.2.Пра філязофію асобна.3.Пра мае шчыраваньне на лукашенкаўскім ТБ асобна.4.Пра пыведзены артыкул са спасылкай асобна.З першым Вашая пазыція зразумелая.Пра другое я пачуў Вашае меркаваньне. Пра трэцяе -- чуў не раз, толькі гэта да тэмы дачыненьне не мае (аргумент: сам дурак). І мне не сорамна ні за воднае слова на АНТ, якое выйшла з маім удзелам. "Не паступіўся прынцыпамі" -- як кажуць.А вось пра чацвертае цікава.Што Вы гэтым хацелі сказаць? Гэта абвіначачваньне ў плягіяце? Каго? Чаму гэта робіцца такім чынам? І пытаньне да мадэратара: Ці можна перанесьці ўжо адкрыты форум у іншы раздзел?

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Наконт імён, якія я праспала..(праглядзела) - гэта ваша, мусіць...Вы вышэй пісалі пра сябе як аб самастойнам філёзафе.Прабачце, яснавяльможны пан, неяк пра вашы працы зямелька беларуская не гудзе, ды і замежамі таксама ціха. Пра Агудовіча з яго "Мяне няма"(хоць філасофскай яе можна лічыць з празмерным перабольшваньнем, хто толькі не чуў?Назавіце, к.л. асноўныя свае творы, зрабіце ласку, каб не заставалась я вядомай хатняй жывёлай!
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Logoinkvisitor (04.10.03 15:19) писал(a):
Так, так, так. Пачалося. Каб нас гэта не завяло далека, давайце ўсе па асобку.0. Пра змяшчэньне тэмы ў гэтым раздзеле --памылка.1. Пра топик (Грыцанаў) асобна.2.Пра філязофію асобна.3.Пра мае шчыраваньне на лукашенкаўскім ТБ асобна.4.Пра пыведзены артыкул са спасылкай асобна.З першым Вашая пазыція зразумелая.Пра другое я пачуў Вашае меркаваньне. Пра трэцяе -- чуў не раз, толькі гэта да тэмы дачыненьне не мае (аргумент: сам дурак). І мне не сорамна ні за воднае слова на АНТ, якое выйшла з маім удзелам. "Не паступіўся прынцыпамі" -- як кажуць.А вось пра чацвертае цікава.Што Вы гэтым хацелі сказаць? Гэта абвіначачваньне ў плягіяце? Каго? Чаму гэта робіцца такім чынам? І пытаньне да мадэратара: Ці можна перанесьці ўжо адкрыты форум у іншы раздзел?

Нічога не пачыналася - проста працяг.Пра Сашу Г. думаю,калі віны няма і магчыма гэта даказаць юрыдычнымі сродкамі, то справа вырашыцца, бо вы самі пісалі, што яна не палітычная.А ў нашай краіне толькі з "палітухілам" справы безнадзейныя. "І мне не сорамна ні за воднае слова на АНТ, якое выйшла з маім удзелам. "Не паступіўся прынцыпамі" -- як кажуць." Не сорамна - сорамна, ваша справа!Межы сарамлівасці ў кожнага розныя...Запэцкацца паспелі, а гэта галоўнае ў дадзенных абставінах.Вытрымку са "Слоўніка..."прывяла не для вас, а для тых, хто мог у самой справе паверыць вашым словам пра кнігу, як выбітны помнік культуры Беларусі, прадэманстраваць наглядна ўзровень, бо калі прыводзіць на іншых філосафах, недасыечанная аўдыторыя можа і не заўважыць..
 
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

samotnica (04.10.03 15:31) писал(a):
Наконт імён, якія я праспала..(праглядзела) - гэта ваша, мусіць...Вы вышэй пісалі пра сябе як аб самастойнам філёзафе.Прабачце, яснавяльможны пан, неяк пра вашы працы зямелька беларуская не гудзе, ды і замежамі таксама ціха. Пра Агудовіча з яго "Мяне няма"(хоць філасофскай яе можна лічыць з празмерным перабольшваньнем, хто толькі не чуў?Назавіце, к.л. асноўныя свае творы, зрабіце ласку, каб не заставалась я вядомай хатняй жывёлай!

Эх. Як Вы казалі пра Коласа на іншым форуме, што у Вас да яго свае рахункі, так і ў мяне да Грыцанава свае. Як я абараняў Коласа, незалежна ад асабістага да яго стаўляньня, дык і Грыцанава таксама.Толькі гэты орум не пра мяне, а пра Грыцанава.Астатняе, або ў пываце, або на іншых форумах. Бяда толькі, што словы не вараб'і. Вылятаюць, і на іх трэба адказваць.Калі ласка пра намек на плягіят адкажыце. А калі Вы чіталі слоўнікі Грыцанава, пэўна і мае артыкулы бачылі. Калі Вы лічыце іх пераказам чужых думак ... . Ну не ведаю, скажыце хто яшчэ так думае? Астатьняе ў прываце.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

samotnica (04.10.03 16:02) писал(a):
Нічога не пачыналася - проста працяг.Пра Сашу Г. думаю,калі віны няма і магчыма гэта даказаць юрыдычнымі сродкамі, то справа вырашыцца, бо вы самі пісалі, што яна не палітычная.А ў нашай краіне толькі з "палітухілам" справы безнадзейныя. "І мне не сорамна ні за воднае слова на АНТ, якое выйшла з маім удзелам. "Не паступіўся прынцыпамі" -- як кажуць." Не сорамна - сорамна, ваша справа!Межы сарамлівасці ў кожнага розныя...Запэцкацца паспелі, а гэта галоўнае ў дадзенных абставінах.Вытрымку са "Слоўніка..."прывяла не для вас, а для тых, хто мог у самой справе паверыць вашым словам пра кнігу, як выбітны помнік культуры Беларусі, прадэманстраваць наглядна ўзровень, бо калі прыводзіць на іншых філосафах, недасыечанная аўдыторыя можа і не заўважыць..

Нічога не зразумеў.Зразумеў, толкі тое, што Вы мяне абражаеце!

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Наконт плагіяту - у тым месцы я казала пра сябе - я ўжыла вашы словы не ўжыўшы коскі, так як цалкам падзяляю тыя словы.
 

andrei_f andrei_f в оффлайне

ветеран
Сообщений: 774

andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный andrei_f популярный

1. Энциклопецию философы делали у Глобуса и Хацкевича бесплатно, за 30 авторских экземпляров, которые Графианов присвоил себе, "забыв" раздать авторам статей. Они потом ходили, жаловались Вове и Хацу на этого "деятеля". Конечно, кто в Москве согласиться проделать такой труд "за орешки", пришлось бы отвалить им немалые бабули , только у нас нашлись такие дурачки . 2. Лично Грацианова не знаю, но не слышал о нем ни одного доброго слова, все в один голос: крайне нечистоплотный человек, склонный к финансовым махинациям.3. Про белорусскую философскую мысль даже слушать смешно.
 

Maryjka Maryjka в оффлайне

ветеран
Сообщений: 758

Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный

>>>Звароты, кшталту "паненка", занадта панібрацкія, ці не падаецца так вам, шаноўная? Зварот "паненка" лічу не панібрацкім, а, хутчэй, іранічным. Трошку снобскім, калі хочаце. І як мне да вас яшчэ зьвяртацца? Жэншчына? У любым выпадку, шаноўная, даруйце, я не думала, што гэта вас абразіць. >>>Наконт арыентацыі: не я я пачала, а Мацкевіч, што Грыцанаў - выбітны дзеяч Беларасі.Я проста выказала свае сумневы і нязгоду з гэтым.А студэнтам - лепш першакрыніцы чытаць, болей карысці, чым чужы пераказ...Установа, дзе я слухала лекцыі Грыцанава (дакладней, я прыйшла толькі на адну лекцыю, бо кажу, што як лектар ён мне не спадабаўся) , - гэта Беларускі Калегіюм. То бо, установа, альтэрнатыўная акадэмічным. Студэнтам, вядома, лепей чытаць кніжкі, - цалкам з вамі згодная, калі ідзецца пра традыцыйныя вну, але ў БК выкладчыкі ладзяць (прынамсі, ПАВІННЫ ладзіць) аўтарскія курсы - такая сабе спроба навярнуць такой архаічнай форме навучаньня, як лекцыя, сэнс, блізкі да першапачатковага. Дарэчы, да Мацкевіча я прыйшла на ўсе 4 заняткі... А тое, што Logoinkvizitor зьмясьціў гэты форум у раздзел літаратура (на што вы былі ласкава зьвярнулі нашую ўвагу) вельмі лёгка тлумачыца пры дапамозе вашых жа постынгаў. Прынамсі, на форумах tut.by разьдзелу "Філязофія" няма дакладна. >>>І наконт "пясочніцы" вы глыбока памыляецесь.Ня варта быць такой самаўпэўненнай! На сваіх семінарах у БК Акудовіч спяваў гасанну Грыцанаву і апавядаў, як той паўплываў на іхныя погляды і іхную дзейнасьць. Так што наконт пясочніцы я не памыляюСЬ, бо і сама ў ёй патроху корпаюся . Але, мяркую, нагоды ў нас з вамі сыпаць адна адной у вочы пяском і лупіць адна адну вядзеркамі і рыдлёвачкамі няма ніякай. А Слоўнік усё адно добры. Часта бяру ў факультэцкай чыталцы, бо ён часта патрэбны. І з кожным годам ён ўсё зацяганей і зацяганей... Альтэрнатыва яму - адно Філософскій энціклопедіческій словарь, выдадзены яшчэ за Саветамі.

--------------------
снег падумаеш ты i пачнецца зiма
 

Maryjka Maryjka в оффлайне

ветеран
Сообщений: 758

Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный

Спадару Logoinkvizitor, я хачу зьвярнуцца да Вас. Што гэта такое, га? І там, і сям ёнкі : таго няма, сяго няма... Вось робіш што-небудзь, у прынцыпе, нязначнае і яшчэ непрафэсійнае, але, прынамсі, вучысься нешта рабіць, штосьці фармуляваць... Набіраесься нахабства выказваць уласныя думкі і з цэлым народам гутарку весьці... Але раптам знаходзяцца група людзей, прычым цалкам апісальная група людзей. Яны абражаюцца на тое, што да іх зьвяртаюцца "ты", "паненка" "сябру" і іншымі больш-менш дэмакратычнымі словамі (я кажу ня толькі пра сп-ню samotnicu, бо яна , нажаль, не самотная...) Не магу сказаць, колькі ім год, мусіць, па 35-40. Яны стомленыя працай, фінансавымі крызамі, уласнымі дзецьмі і жыцьцём. Калі у рэжыме , падавалася б, звычайнай дыскусіі, ім пярэчыш, яны чамусьці абражаюцца, і, са зьместу постынгу зразумеўшы, што ты студэнт, пачынаюць заўсёднае : "Ня сьмей так размаўляць з дарослымі!" " Шчанюк, калі я рабіў/ла гэта і гэта, ты пад стол вандраваў..."Чаму я ня маю права верыць што існуюць беларуская філязофія, беларускі постмадэрнізм, урэшце рэшт, сама Беларусь? Хіба я ня маю права на гэтую нявінную ілюзію? Усё адно я буду цешыцца ёй толькі пакуль не асьцервянею, як яны... Хаця я жадаю як мага долей заставацца самаўпэўненнай максымалісткай і як мага пазьней ператварыцца ў фрыгідную нігілістку (далібог, без намёку на прысутных)... У дзяTEENстве самымі жахлівым ударам для мяне было дазнацца, што старэйшыя (якіх трэба было слухацца і паважаць!), таксама робяць памылкі. Калі мне было 18, я гасьцявала ў Чэхіі, і мне давялося выправіцца ў велавандроўку зь невялікай групай. Атрымалася так, што я і адна пані (вельмі паважная узбэцкая кабета 40 гадоў - жонка дырэктара турфірмы) не павярнулі разам з усімі там дзе трэба і былі змушаныя шукаць іншай дарогі да пункту прызначэньня. У мяне была мапа, я ўмела ёй карыстацца і разьбірала чэскія надпісы на ўказальніках. Але на прапанаваны мной маршрут пані адказала: "Не пярэч старэйшым, мы паедзем, як я лічу правільным". Яе мацярынская дбайнасьць каштавала нам лішніх 10 кілямэтраў дрэннай дарогі, а ёй - ладнага гузака. Пры ўсім яе энтузіязме яна мела сьвядомасьць забітай савецка-азіяцкай хатняй гаспадыні і ў другі раз у жыцьці села на ровар... Павярнуўшы за ёй, я прыўкрасна ўсьведамляла, што яна не мае рацыі. Але я банальна паслухалася старэйшага. З таго часу я слухаю парады толькі тых людзей сталага веку, якія заслужылі маёй павагі. А пачуўшы ад чалавека "Не пярэч даросламу" , перастаю зьвяртаць на яго меркаваньне якую-кольвек увагу. Калі гэтая краіна і коціцца да ****, калі ў нас няма чагосьці, што вельмі лёгка магло б паўстаць, то гэта толькі таму, што нас вучылі ўва ўсім слухацца старэйшых.

--------------------
снег падумаеш ты i пачнецца зiма
 
 

Maryjka Maryjka в оффлайне

ветеран
Сообщений: 758

Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный Maryjka популярный

andrei_f (05.10.03 01:29) писал(a):
3. Про белорусскую философскую мысль даже слушать смешно.

Ну вось, я ж казала... [слухмяна ідзе на гаршок і ў люльку]

--------------------
снег падумаеш ты i пачнецца зiма
 

Marusya_2 Marusya_2 в оффлайне

ветеран
Сообщений: 452

Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный Marusya_2 популярный

Maryjka (05.10.03 01:45) писал(a):
Спадару Logoinkvizitor, я хачу зьвярнуцца да Вас. Што гэта такое, га? І там, і сям ёнкі : таго няма, сяго няма... Вось робіш што-небудзь, у прынцыпе, нязначнае і яшчэ непрафэсійнае, але, прынамсі, вучысься нешта рабіць, штосьці фармуляваць... Набіраесься нахабства выказваць уласныя думкі і з цэлым народам гутарку весьці... Але раптам знаходзяцца група людзей, прычым цалкам апісальная група людзей. Яны абражаюцца на тое, што да іх зьвяртаюцца "ты", "паненка" "сябру" і іншымі больш-менш дэмакратычнымі словамі (я кажу ня толькі пра сп-ню samotnicu, бо яна , нажаль, не самотная...) Не магу сказаць, колькі ім год, мусіць, па 35-40. Яны стомленыя працай, фінансавымі крызамі, уласнымі дзецьмі і жыцьцём. Калі у рэжыме , падавалася б, звычайнай дыскусіі, ім пярэчыш, яны чамусьці абражаюцца, і, са зьместу постынгу зразумеўшы, што ты студэнт, пачынаюць заўсёднае : "Ня сьмей так размаўляць з дарослымі!" " Шчанюк, калі я рабіў/ла гэта і гэта, ты пад стол вандраваў..."Чаму я ня маю права верыць што існуюць беларуская філязофія, беларускі постмадэрнізм, урэшце рэшт, сама Беларусь? Хіба я ня маю права на гэтую нявінную ілюзію? Усё адно я буду цешыцца ёй толькі пакуль не асьцервянею, як яны... Хаця я жадаю як мага долей заставацца самаўпэўненнай максымалісткай і як мага пазьней ператварыцца ў фрыгідную нігілістку (далібог, без намёку на прысутных)... У дзяTEENстве самымі жахлівым ударам для мяне было дазнацца, што старэйшыя (якіх трэба было слухацца і паважаць!), таксама робяць памылкі. Калі мне было 18, я гасьцявала ў Чэхіі, і мне давялося выправіцца ў велавандроўку зь невялікай групай. Атрымалася так, што я і адна пані (вельмі паважная узбэцкая кабета 40 гадоў - жонка дырэктара турфірмы) не павярнулі разам з усімі там дзе трэба і былі змушаныя шукаць іншай дарогі да пункту прызначэньня. У мяне была мапа, я ўмела ёй карыстацца і разьбірала чэскія надпісы на ўказальніках. Але на прапанаваны мной маршрут пані адказала: "Не пярэч старэйшым, мы паедзем, як я лічу правільным". Яе мацярынская дбайнасьць каштавала нам лішніх 10 кілямэтраў дрэннай дарогі, а ёй - ладнага гузака. Пры ўсім яе энтузіязме яна мела сьвядомасьць забітай савецка-азіяцкай хатняй гаспадыні і ў другі раз у жыцьці села на ровар... Павярнуўшы за ёй, я прыўкрасна ўсьведамляла, што яна не мае рацыі. Але я банальна паслухалася старэйшага. З таго часу я слухаю парады толькі тых людзей сталага веку, якія заслужылі маёй павагі. А пачуўшы ад чалавека "Не пярэч даросламу" , перастаю зьвяртаць на яго меркаваньне якую-кольвек увагу. Калі гэтая краіна і коціцца да ****, калі ў нас няма чагосьці, што вельмі лёгка магло б паўстаць, то гэта толькі таму, што нас вучылі ўва ўсім слухацца старэйшых.

мне кажется это вообще страшная минская хвароба. Как только ты публично решаешься что-то высказать, выдать - надо быть готовым к войне. Тебя просто замочат... мне никогда не нравился ни словарь ни грицианов, и к бел. фил. мысли я относилась скептически, - но почитавши некоторые посты тут - даже как-то полюбила и словарь, и грицианова и всю бел. фил. думку во всех ее проявлениях. :-)).
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Maryjka (05.10.03 01:45) писал(a):
Чаму я ня маю права верыць што існуюць беларуская філязофія, беларускі постмадэрнізм, урэшце рэшт, сама Беларусь? Хіба я ня маю права на гэтую нявінную ілюзію? Усё адно я буду цешыцца ёй толькі пакуль не асьцервянею, як яны... З таго часу я слухаю парады толькі тых людзей сталага веку, якія заслужылі маёй павагі. А пачуўшы ад чалавека "Не пярэч даросламу" , перастаю зьвяртаць на яго меркаваньне якую-кольвек увагу. Калі гэтая краіна і коціцца да ****, калі ў нас няма чагосьці, што вельмі лёгка магло б паўстаць, то гэта толькі таму, што нас вучылі ўва ўсім слухацца старэйшых.

Ілюзія - справа святая, таму- верьце, пакуль верыцца...Ружовыя акуляры вам да твару, але жыцьце,на жаль, вельмі карацельнае, і чалавек, які застыў у поглядах, калі ён толькі не паэт, выглядае смешным, неадэкватным...Вы ўпэўненны, што біялагічныя законы вас не датычаць?Гэта караценька да вашай першай часткі. А калі сурьёзна, то Вера з вобласці іншай, чымсьці філязофія і мастацтва. А адносна другой -што беды краіны - " толькі таму, што нас вучылі ўва ўсім слухацца старэйшых"-гэта адзінае, што вы вынеслі з сваёй адуацыі ў Беларускім Калегіуме? Тады Анціпенка дрэнна справу наладзіў!
 

Вусатая nata Вусатая nata в оффлайне

постоялец
Сообщений: 135

Вусатая nata на старте

Вось глядзела я глядзела на Самотніцу... Ната, не схаваецеся. Я, вашая духоўная сваячка, убачу вас пад любой маскай.

--------------------
Нам, гусарам, усё адно!
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

17.10.03 в городском суде назначено слушание по кассационным жалобам Грицанова и его адвоката.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

21 октября городской суд Минска рассмотрел касационную жалобу адвоката по делу Грицанова. Суд отменил приговор Московского районного суда в виду односторонности рассмотрения дела. Дело направлено на доследование. Когда дело будет передано в Московский суд, будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения. Сейчас Грицанов в тюремной больнице на Кальварийской.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

Да, забыл добавить. Прокурор тоже подавал апелляцию с требованием ужусточить приговор.Весело развиваются события, пока подсудимый, больной диабетом, лежит в тюремной больнице.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

10 мая в Московском районном суде возобновилось слушание по делу Грицанова.Никаких улик, свидетели "слышали от потерпевшего или от его матери, что обвиняемый ему должен". Свиделели друзья и подруги потерпевшего или его матери. (Свидетели -- доцентши философского ф-та БГУ.)Круто.Защита показала, -- что истец дал ложные сведения, -- что аудиозапись (основной аргумент) 1) не содержит прямого указания на наличие долга, просто разговаривающие оперируют некоторыми суммами, 2) пленка смонтирована, оригинал отсутствует,-- что свидетели не владеют информацией по факту.Суд отложен до 17 мая, поскольку последний свидетель -- ректор одного из негосударственных вузов, в суд не явился.Да здравствует беларусский суд -- самый ... суд в мире!*.* Вместо "..." каждый может подставить то, что ему кажется правильным.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

mike27 mike27 в оффлайне

графоман
Сообщений: 5 308

mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный mike27 популярный

Ынг (24.09.03 19:02) писал(a):
Вот блин... Если не ошибаюсь, он в 92-м году нашему курсу лекции по философии читал. Производил впечатление чрезвычайно умного человека, увлеченного своим делом.

нам тоже читал.... ничего плохого сказать о нём не могу

--------------------
Dark Was The Night, Cold Was The Ground
 

belchem belchem в оффлайне

энтузиаст
Сообщений: 122

belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный

СВОБОДУ ГРИЦАНОВУ!

--------------------
Когда деревья были...
http://proza.ru:8004/author.html?vitaly
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

Беларусский суд самый иррациональный суд в мире.Не имея ни одного доказательства, ни одного свидетеля ("свидетелей", которые слышали от истца ..., было много) суд признал Грицанова виновным.При этом, вместо двух лет, по первому разу, теперь дали четыре года.Все начинается сначала.Все под Богом ходим.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Тэкля з Бабруйску Тэкля з Бабруйску в оффлайне

новичок
Сообщений: 15

Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный

samotnica (20.09.03 22:17) писал(a):
За махлярства.І да літаратуры Грыцанаў адносін ніякіх не мае.А наконт тых грошай, акія пазычаў, ці не пазычаў ён - то гэта не палітычная справа.Мяркую, што пазычаў, бо справа не сёньня ўзнікла і дакладна ведаю, што ён шмат напазычаў, і каб аддаць, прышлося бацькам кватэру прадаваць, першай жонцы - лецішча, а яму жаніцца з-за грашай....Таму і не трэба тут распачынаць, бо не месца (форум літаратурны), ды і абставіны сумнеўныя...

Праўда ўсё гэта, думаю, інакш за такога "інтэлектуала" даўно б апазыцыя выступіла.

--------------------
Куды гэта я патрапіла???
 

Тэкля з Бабруйску Тэкля з Бабруйску в оффлайне

новичок
Сообщений: 15

Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный

Logoinkvisitor (25.05.04 13:10) писал(a):
Беларусский суд самый иррациональный суд в мире.Не имея ни одного доказательства, ни одного свидетеля ("свидетелей", которые слышали от истца ..., было много) суд признал Грицанова виновным.При этом, вместо двух лет, по первому разу, теперь дали четыре года.Все начинается сначала.Все под Богом ходим.

А наконт сьведкаў - поўная лухта. Не аддаў грошы, які ж ты харошы???!!! А ў такой справе дакумэнты - лепшыя сьведчаньні.

--------------------
Куды гэта я патрапіла???
 

belchem belchem в оффлайне

энтузиаст
Сообщений: 122

belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный belchem популярный

Тэкля з Бабруйску (26.05.04 18:39) писал(a):
А наконт сьведкаў - поўная лухта. Не аддаў грошы, які ж ты харошы???!!! А ў такой справе дакумэнты - лепшыя сьведчаньні.

Документы в таком деле - воля людей. Справедливое желание людей вернуть свои. Несправедливое желание суда работать "по документам", когда люди с обеих сторон удовлетворены. Мне жаль вас, если на вас свалится стихия жизни. Да, забыл, хлеб и кефир вам приносят родители. Вы пишете и читаете. Удачи!

--------------------
Когда деревья были...
http://proza.ru:8004/author.html?vitaly
 

samotnica samotnica в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 208

samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный samotnica популярный

Logoinkvisitor (25.05.04 13:10) писал(a):
Беларусский суд самый иррациональный суд в мире.Не имея ни одного доказательства, ни одного свидетеля ("свидетелей", которые слышали от истца ..., было много) суд признал Грицанова виновным.При этом, вместо двух лет, по первому разу, теперь дали четыре года.Все начинается сначала.Все под Богом ходим.

Жахліва!!!!Тут цалкам на вашым баку!Суд - люстэрка грамадцтва.На справядлівы суд у нашай краіне разлічваць не варта.А.Грыцанава, па-чалавечы, шкада.Шкада і яго сына і жонак.
 

Warwick Warwick в оффлайне

графоман
Сообщений: 1 757

Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи Warwick делает успехи

Тэкля з Бабруйску (26.05.04 18:39) писал(a):
А наконт сьведкаў - поўная лухта. Не аддаў грошы, які ж ты харошы???!!! А ў такой справе дакумэнты - лепшыя сьведчаньні.

Навошта Вы так? Можа Вы бычылі тыя дакуманты? Ці проста верыце, што "унас дарэмна не саджаюць"?Ніякіх дакумантаў няма.Сведкаў няма.Грошаў гэтых аддаваць не збіраецца -- таму што не браў.Тыя што пазычаў калісьці, пра што быў суд ў 1997 годзе -- па ўсіх пазыках разлічыўся, судзімасць тая скасавана.Зараз яго судзілі нібыта за тое, што пазычыў у 1995 годзе 2500 даляраў.Калі ўзгадаць, што "Всемирная энциклопедия: философия" (2 издание) прадаецца ў крамах па 750 RUR, ці 55000 BRB, г.з. больш за 25$, то гэтая пазыка цягне меней за 100 асобнікаў выдадзенай Грыцанавым кнігі, агульным накладам каля 20000 асобнікаў.100 асобнікаў кнігі -- 4 гады с канфіскацыцяй.Ведаеце, барышня з Бабруйску! На такіх як Вы ў нашай кріане ўсё трымаецца.

--------------------
http://www.worvik.com -- мой сродак інфармацыі.
http://tut.by -- мой сродак масавай інфармацыі.
 

Тэкля з Бабруйску Тэкля з Бабруйску в оффлайне

новичок
Сообщений: 15

Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный Тэкля з Бабруйску популярный

Паважаны сп. з тварам Мацкевіча! Калі філёзаф пакрывае філёзафа, я разумею гэта як карпаратыўную салідарнасьць. Думаеце, калі й вас пацягнуць, то іншыя "інтэлектуалы" заступяцца. Толькі зразумейце, калі ласка, няма куды ды й за што вас цягнуць, акром як за банальную крымінальшчыну. Як "прадуцэнты думак" для нашай улады вы небясьпекі не ўяўляеце, бо невялікая ваша вага ў грамадзтве. Калі й спатрэбілася камусьці грэшная душа (а рачэй цела) Грыцанава, то не праз ягоную мляву-неакрэсьленую апазыцыйнасьць (адукаванасьць, уплывовасьць etc.), а выключна праз факт выцяганьня грошай з ня менш уплывовага банку. Тут я мушу пагадзіцца зь меркаваньнем пракуратуры, а ня вашым.

--------------------
Куды гэта я патрапіла???
 

Nino Nino в оффлайне

писатель
Сообщений: 2 403

Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный Nino популярный

Logoinkvisitor (01.06.04 15:56) писал(a):
Навошта Вы так? Можа Вы бычылі тыя дакуманты? Ці проста верыце, што "унас дарэмна не саджаюць"?Ніякіх дакумантаў няма.Сведкаў няма.Грошаў гэтых аддаваць не збіраецца -- таму што не браў.Тыя што пазычаў калісьці, пра што быў суд ў 1997 годзе -- па ўсіх пазыках разлічыўся, судзімасць тая скасавана.Зараз яго судзілі нібыта за тое, што пазычыў у 1995 годзе 2500 даляраў.Калі ўзгадаць, што "Всемирная энциклопедия: философия" (2 издание) прадаецца ў крамах па 750 RUR, ці 55000 BRB, г.з. больш за 25$, то гэтая пазыка цягне меней за 100 асобнікаў выдадзенай Грыцанавым кнігі, агульным накладам каля 20000 асобнікаў.100 асобнікаў кнігі -- 4 гады с канфіскацыцяй.Ведаеце, барышня з Бабруйску! На такіх як Вы ў нашай кріане ўсё трымаецца.

Я неяк прапусьціў гэты топік калі ён толькі зьявіўся... Заўважыў толькі на мінулым тыдні. Шок... Проста ня мог паверыць, што такое магло здарыцца... Выбар: можа, лягчэй было проста аддаць тыя самыя грошы, чым вось так... ?
Страницы: 1  2  3   из  3
 
Быстрый переход
[]
Вверх
HOSTER.BY: профессиональный хостинг и регистрация доменов .BY
Более 35000 сайтов выбрали нас. Присоединяйтесь!
 
РЕСУРСЫ ПОРТАЛА
   Все ресурсы